REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Art. 1 Informacje podstawowe

 1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej:
  www.galeriawprzyziemiu.pl (zwanej dalej ‘Stroną’).
 2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Aneta Sieńczak, przedsiębiorca wpisany do
  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod firmą: Galeria Sztuki ‘W Przyziemiu’ Aneta Sieńczak
  z siedzibą w Krakowie (31-032), ul. Starowiślna 36, NIP 6442911629, REGON 389435050 (zwana dalej ‘Usługodawcą’).
 3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem:
  a. poczty e-mail: info@galeriawprzyziemiu.pl
  b. telefonicznie: 690 303 602
 4. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 6.10.2022
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art. 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności oraz sklep internetowy z dziełami sztuki
  współczesnej
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usługi płatne i bezpłatne:
  a. w ramach sklepu internetowego – sprzedaż produktów
  b. subskrypcja newslettera z informacjami handlowymi (promocjami, ofertami specjalnymi)
 3. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty

Art. 3 Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony potrzebne są:
  a. urządzenie (komputer, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  b. przeglądarka internetowa,
  c. pełna zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  d. adres poczty e-mail, w celu dokonania zakupów na Stronie lub zapisania się na newsletter.
 2. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

Art. 4 Sprzedaż produktów

 1. Składanie zamówień:
  a. Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być
  prawdziwe i aktualne.
  b. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po podaniu przez Ciebie obowiązkowych danych, kliknięciu opcji ‘Kupuję i płacę’,
  dokonaniu zapłaty ceny oraz e-mailowym potwierdzeniem złożenia zamówienia wysłanym przez Usługodawcę.
  c. Usługodawca zrealizuje zamówienie po dokonaniu przez Ciebie zapłaty i potwierdzeniu Twojego zamówienia. Termin na
  zapłatę wynosi 7 dni.
  d. Zamówienia są realizowane w terminie od 3 do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Przez
  realizację rozumie się skompletowanie i wysyłkę zamówienia. Jeśli zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane w
  tym terminie, otrzymasz informację od Usługodawcy.
 2. Dokonywanie płatności
  a. Usługodawca umożliwia zapłatę: za pośrednictwem operatorów płatności internetowych lub przelewem bankowym
  b. Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system
  operatora płatności
 3. Dostawa/Odbiór towaru
  a. Usługodawca realizuje dostawę towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej
  b. Koszty dostawy Usługodawca określa na stronie, tak aby można było się z nimi zapoznać przed złożeniem zamówienia
  c. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń,
  powinieneś / powinnaś zgłosić ten fakt kurierowi i spisać z nim protokół obejmujący te informacje. Pamiętaj że zaniechanie
  powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania Twoich roszczeń reklamacyjnych
  d. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie Usługodawcy, w Krakowie (31-032) przy ul. Starowiślnej 36
 4. Gwarancja: Usługodawca udziela na rzecz Konsumentów gwarancji jakości w takim samym zakresie w jakim wiąże go
  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Pozostałe informacje
  a. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto.
  b. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeśli w szczególności: (a) podałeś nieprawdziwie
  dane, uniemożliwiające dostarczenie przesyłki (b) dwukrotnie nie odebrałeś przesyłki (c) nie opłaciłeś zamówienia w terminie.

Art. 5 Prawa Konsumenta

 1. Każdej osobie, która dokonuje zakupu produktów lub usług jako Konsument, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny zobowiązany / zobowiązana jesteś do
  złożenia oświadczenia woli w tym względzie. Wystarczy jak wyślesz nam wiadomość e-mail lub odręczne pismo z podaniem
  danych (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, ewentualnie numeru telefonu lub adresu e-mail), informacji o zakupionym
  produkcie lub usłudze z oświadczeniem, iż odstępujesz od umowy.
 3. Termin 14 dni uważa się za zachowany, jeśli przed upływem tego terminu wyślesz nam maila lub pismo.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą i z tego powodu my zobowiązani
  jesteśmy zwrócić na Twoją rzecz poniesione przez Ciebie płatności, a Ty zobowiązany / zobowiązana jesteś do zwrotu
  zakupionych produktów.
 5. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócimy Ci wszystkie dokonane
  płatności, w tym koszty dostarczenia produktu (o ile takie poniosłeś / poniosłaś). Płatność może zostać przez nas wstrzymana
  do czasu otrzymania od Ciebie produktów z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu ich odesłania. Twoje płatności
  zwrócimy Ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że zażądasz, abyśmy zwrócili Ci Twoje środki w inny sposób.
 6. Produkty powinny zostać zwrócone nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpiłeś / odstąpiłaś od umowy. Do zachowania
  terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jeżeli wybrałeś / wybrałaś sposób dostarczenia rzeczy inny niż
  najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie będziemy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie
  dodatkowych kosztów.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy ciąży na tobie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące
  wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Art. 6 Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o
  promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez
  Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub
  kontaktując się z Usługodawcą.

Art. 7 Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji

 1. Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
 2. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia można kierować na adres: info@galeriawprzyziemiu.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Twoje imię oraz adres e-mail,
  b. dokładny opis i powód reklamacji,
  c. Twoje żądania, propozycje i wnioski.
 4. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

Art. 8 Rozwiązywanie sporów

 1. Akceptując ten regulamin zgadzasz się, że w przypadku zaistnienia sporu spróbujemy go rozwiązać wspólnie i polubownie.
  Czas na przeprowadzenie negocjacji wynosił będzie 3 miesiące od dnia zgłoszenia roszczeń przez Usługodawcę lub przez
  Ciebie. Jeśli w zakreślonym okresie nie znajdziemy rozwiązania na zakończenie sporu to swoje roszczenia będziemy mogli
  złożyć sądowi powszechnemu.
 2. W przypadku świadczenia usług na rzecz Konsumenta mającego miejsce zamieszkania w innym kraju niż Polska, umawiamy
  się, że sprawa zostanie rozpoznana według prawa polskiego. Porozumienie to nie pozbawia Cię ochrony przyznanej Ci na
  podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy i na mocy prawa.
 3. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o
  zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Art. 9 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: Polityka prywatności – Galeria Sztuki 'W Przyziemiu’ (galeriawprzyziemiu.pl)

Galeria Sztuki
"W Przyziemiu"

ul. Starowiślna 36
31-032 Kraków

info@galeriawprzyziemiu.pl
+ 48 690 303 602

Copyright © 2021 Galeria Sztuki 'W Przyziemiu’. All rights reserved